Ochrana Súkromia

Zásady ochrany osobných údajov


Prehľad ochrany údajov


Všeobecné

Nasledujúci text poskytuje jednoduchý prehľad o tom, aký druh osobných údajov zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a ako narábame s vašimi údajmi, keď navštevujete alebo používate našu webovú stránku. Osobné informácie sú akékoľvek údaje, pomocou ktorých by ste mohli byť osobne identifikovaní. Podrobné informácie o téme ochrany údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov uvedených nižšie.


Zber údajov na našom webe

Kto je zodpovedný za zber údajov na tejto webovej stránke?

Údaje zhromaždené na tejto webovej stránke spracúva prevádzkovateľ webovej stránky. Kontaktné údaje prevádzkovateľa nájdete v požadovanom právnom oznámení webovej stránky.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Niektoré údaje sa zhromažďujú, keď nám ich poskytnete, napr. . Môžu to byť napríklad údaje, ktoré zadávate v kontaktnom formulári.

Ostatné údaje zhromažďujú naše systémy IT automaticky, keď navštívite a použijete našu webovú stránku. Ide predovšetkým o technické údaje, ako je prehľadávač a operačný systém, ktorý používate, alebo o prístupe na webovú stránku. Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, akonáhle vstúpite na našu webovú stránku.

Na čo vaše údaje používame?

Časť údajov sa zhromažďuje s cieľom zabezpečiť správne fungovanie webovej stránky. Ďalšie údaje možno použiť na analýzu toho, ako návštevníci používajú web.

Aké máte práva týkajúce sa vašich údajov?

Vždy máte právo bezplatne požadovať informácie o vašich uložených údajoch, ich pôvode, príjemcoch a účele ich zhromažďovania. Máte tiež právo požiadať o opravu, zablokovanie alebo odstránenie vašich údajov. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov a ochrany údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v právnom oznámení. Môžete samozrejme podať sťažnosť aj príslušným regulačným orgánom.

Analýzy a nástroje tretích strán

Pri návšteve našich webových stránok je možné vykonať štatistické analýzy vášho správania pri prehliadaní našich stránok predovšetkým pomocou súborov cookies a následnej analýzy. Analýza vášho správania pri surfovaní je zvyčajne šifrovaná a pseudonymizovaná, t. j. to znamená, že z týchto údajov vás nebudeme môcť identifikovať. Proti tejto analýze môžete namietať, alebo jej zabrániť pomocou nepoužívania určitých nástrojov. Podrobné informácie nájdete v nasledujúcich zásadách ochrany osobných údajov.Všeobecné informácie a povinné informácie


Ochrana dát

Prevádzkovatelia tejto webovej stránky berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame ako s dôvernými a v súlade so zákonnými nariadeniami o ochrane údajov a týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Ak používate túto webovú stránku, budú sa zhromažďovať rôzne osobné údaje. Osobné informácie sú akékoľvek údaje, pomocou ktorých by ste mohli byť osobne identifikovaní. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké informácie zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to deje.

Upozorňujeme, že údaje prenášané cez internet (napr. prostredníctvom e-mailovej komunikácie) môžu byť predmetom narušenia bezpečnosti. Úplná ochrana vašich údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.


Oznámenie týkajúce sa strany zodpovednej za tento web

Strana zodpovedná za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

Zodpovednou stranou je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s ostatnými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov (mená, e-mailové adresy atď.).


Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním vašich údajov

Mnoho operácií spracovania údajov je možné iba s vaším výslovným súhlasom. Svoj súhlas môžete s účinnosťou do budúcnosti kedykoľvek odvolať. Postačuje neformálny e-mail s touto požiadavkou. Upozorňujeme, že údaje spracované pred prijatím vašej žiadosti môžu byť aj naďalej legálne spracované.


Právo podať sťažnosť regulačným orgánom

Ak došlo k porušeniu právnych predpisov o ochrane údajov, dotknutá osoba môže podať sťažnosť u príslušných regulačných orgánov.


Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na automatické doručenie údajov, ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu alebo pri plnení zmluvy, sebe alebo tretej strane v štandardnom strojovo čitateľnom formáte. Ak požadujete priamy prenos údajov inej zodpovednej strane, uskutoční sa to iba v technicky možnom rozsahu.


Šifrované platby na tomto webe

Ak uzavriete zmluvu, ktorá vyžaduje, aby ste nám zaslali svoje platobné informácie (napr. číslo účtu pre inkaso), budeme tieto údaje vyžadovať na spracovanie vašej platby.

Platobné transakcie bežnými platobnými prostriedkami (Visa / MasterCard, inkaso) sa uskutočňujú iba prostredníctvom šifrovaného pripojenia SSL alebo TLS. Šifrované pripojenie v riadku adresy prehliadača rozpoznáte, keď sa zmení z „http: //“ na „https: //“ a je viditeľná ikona zámku v riadku prehliadača.

V prípade šifrovanej komunikácie nemôžu tretie strany čítať žiadne údaje o platbe, ktoré nám poskytnete.


Informácie, blokovanie, vymazanie

Ak to umožňuje zákon, máte právo na to, aby vám kedykoľvek boli bezplatne poskytnuté informácie o akýchkoľvek vašich uložených osobných údajoch, ako aj o ich pôvode, príjemcovi a účele, na ktorý boli spracované. Máte tiež právo na opravu, zablokovanie alebo odstránenie týchto údajov. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v našom právnom oznámení.


Námietky proti propagačným e-mailom

Týmto výslovne zakazujeme použitie kontaktných údajov zverejnených v súvislosti s požiadavkami právnych upozornení na webové stránky, pokiaľ ide o zasielanie propagačných a informačných materiálov, ktoré nie sú výslovne požadované. Prevádzkovateľ webových stránok si vyhradzuje právo podniknúť konkrétne právne kroky v prípade prijatia nevyžiadaných reklamných materiálov, napríklad e-mailového spamu.


Zber údajov na našom webe


Cookies

Niektoré z našich webových stránok používajú súbory cookie. Súbory cookie nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú žiadne vírusy. Súbory cookie pomáhajú zvyšovať užívateľskú príjemnosť, efektívnosť a bezpečnosť našej webovej stránky. Cookies sú malé textové súbory, ktoré uložené vo vašom počítači a uložené vo vašom prehliadači.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú takzvané „súbory cookie relácie. Po vašej návšteve sa automaticky odstránia. Ostatné súbory cookie zostávajú v pamäti vášho zariadenia, kým ich nevymažete. Tieto súbory cookie umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve stránky.

Svoj prehliadač môžete nakonfigurovať tak, aby vás informoval o používaní súborov cookie, aby ste sa mohli prípad od prípadu rozhodnúť, či súbor cookie prijmete alebo odmietnete. Alternatívne môže byť váš prehľadávač nakonfigurovaný tak, aby za určitých podmienok automaticky prijímal súbory cookie alebo ich vždy odmietal alebo aby súbory cookie automaticky vymazával pri zatvorení prehliadača. Zakázanie súborov cookie môže obmedziť funkčnosť tejto webovej stránky.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na umožnenie elektronickej komunikácie alebo na zabezpečenie určitých funkcií, ktoré chcete použiť (napríklad nákupný košík), sa ukladajú podľa čl. 6 ods. 1 písm. F EÚ DSGVO/GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie, aby zabezpečil optimalizovanú službu poskytovanú bez technických chýb. Ak sú uložené aj ďalšie súbory cookie (napríklad tie, ktoré sa používajú na analýzu vášho správania pri surfovaní), bude sa s nimi v týchto zásadách ochrany osobných údajov zaobchádzať osobitne.


Súbory denníka servera

Poskytovateľ webových stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie, ktoré váš prehliadač automaticky prenáša do tzv. „súbory denníka servera. Sú to:

> Typ a verzia prehliadača

> Použitý operačný systém

> URL sprostredkovateľa

> Názov hostiteľa prístupového počítača

> Čas požiadavky servera

> IP adresa

Tieto údaje nebudú kombinované s údajmi z iných zdrojov.

Základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. F) EÚ DSGVO/GDPR, ktorý umožňuje spracúvanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predbežných opatrení.


Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke, zhromaždíme údaje uvedené vo formulári vrátane kontaktných údajov, ktoré poskytnete, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky a na prípadné ďalšie otázky. Bez vášho súhlasu tieto informácie nezdieľame.

Akékoľvek údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, budeme preto spracovávať iba s vašim súhlasom podľa čl. 6 ods. 1 písm. A) EÚ DSGVO/GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Postačuje neformálny e-mail s touto požiadavkou. Údaje spracované pred prijatím vašej žiadosti môžu byť naďalej legálne spracované.

Údaje, ktoré poskytnete, budeme uchovávať v kontaktnom formulári, kým nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláme váš súhlas s ich uložením alebo kým prestane existovať účel ich uloženia (napr. Po splnení vašej žiadosti). Toto ustanovenie nemá vplyv na žiadne povinné konné ustanovenia, najmä tie, ktoré sa týkajú povinných lehôt uchovávania údajov.


Spracovanie údajov (údaje o zákazníkoch a zmluvách)

Zhromažďujeme, spracúvame a používame osobné údaje iba do tej miery, do akej je to potrebné na nadviazanie alebo úpravu právnych vzťahov s nami (hlavné údaje). Toto sa deje na základe čl. 6 ods. 1 písm. B) EÚ DSGVO/GDPR, ktorý umožňuje spracúvanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predbežných opatrení. Vaše osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a používame pri prístupe na našu webovú stránku (údaje o používaní) iba v rozsahu potrebnom na to, aby sme vám umožnili prístup k našej službe alebo vám za ne fakturovali.

Zhromaždené údaje o zákazníkovi budú vymazané po dokončení objednávky alebo ukončení obchodného vzťahu. Lehoty zákonného uchovávania zostávajú nedotknuté.

Údaje prenášané pri uzatváraní zmluvy s online obchodmi, maloobchodníkmi a zásielkovým predajom

Údaje umožňujúce identifikáciu osôb poskytujeme tretím stranám iba v rozsahu nevyhnutnom na splnenie podmienok vašej zmluvy, napríklad spoločnostiam povereným doručením tovaru na vaše miesto alebo bankám povereným spracovaním vašich platieb. Vaše údaje sa nebudú prenášať na iné účely, pokiaľ na to nebudete výslovne povolený. Vaše údaje nebudú poskytnuté tretím stranám na reklamné účely bez vášho výslovného súhlasu.

Základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. B) EÚ DSGVO/GDPR, ktorý umožňuje spracúvanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predbežných opatrení.

Údaje sa prenášajú pri registrácii do služieb a digitálneho obsahu

Údaje umožňujúce identifikáciu osôb poskytujeme tretím stranám iba v rozsahu potrebnom na splnenie podmienok vašej zmluvy s nami, napríklad bankám povereným spracovaním vašich platieb.

Vaše údaje sa nebudú prenášať na iné účely, pokiaľ na to nebudete výslovne povolený. Vaše údaje nebudú poskytnuté tretím stranám na reklamné účely bez vášho výslovného súhlasu.

Základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. B) EÚ DSGVOGDPR, ktorý umožňuje spracúvanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predbežných opatrení.


Analýzy a reklama


Google Analytics

to webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy. Prevádzkuje ju spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používa takzvané „cookies. Jedná sa o textové súbory, ktoré uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie generované borom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú.

Cookies Google Analytics sa ukladajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. F) EÚ DSGVO/GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať svoje webové stránky aj reklamu.


Anonymizácia IP

Na tomto webe sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. Vaša IP adresa bude skrátená spoločnosťou Google v rámci Európskej únie alebo iných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore pred jej prenosom do Spojených štátov. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA odošle úplná adresa IP a tam sa skráti. Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o aktivite na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa aktivity webovej stránky a používania internetu pre prevádzkovateľa webovej stránky. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics nebude zlúčená so žiadnymi inými údajmi uchovávanými spoločnosťou Google.


Doplnok prehliadača

Ukladaniu týchto cookies môžete zabrániť výberom príslušných nastavení vo vašom prehliadači. Upozorňujeme však, že to môže znamenať, že nebudete môcť využívať všetky funkcie tohto webu. Môžete tiež zabrániť tomu, aby údaje generované bormi cookie o vašom používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) boli odovzdané spoločnosti Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehľadávača dostupného na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.


Námietky proti zhromažďovaniu údajov

Zhromažďovaniu údajov pomocou služby Google Analytics môžete zabrániť kliknutím na nasledujúci odkaz. Nastaví sa súbor cookie deaktivácie, aby sa zabránilo zhromažďovaniu vašich údajov pri budúcich návštevách tohto webu: Zakážte službu Google Analytics.

Ďalšie informácie o tom, ako služba Google Analytics spracúva údaje o používateľoch, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk.


Spracovanie údajov externe

Uzavreli sme so spoločnosťou Google dohodu o outsourcingu nášho spracovania údajov a pri používaní služby Google Analytics plne implementujeme prísne požiadavky nemeckých orgánov na ochranu údajov.


Zhromažďovanie demografických údajov pomocou služby Google Analytics

to webová stránka využíva demografické vlastnosti služby Google Analytics. To umožňuje generovať prehľady obsahujúce vyhlásenia o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránky. Tieto údaje pochádzajú z inzercie orientovanej na záujmy spoločnosti Google a údajov o návštevníkoch tretích strán. Tieto zhromaždené údaje nemožno priradiť k žiadnej konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať úpravou nastavení reklám vo svojom účte Google alebo môžete zakázať zhromažďovanie údajov službou Google Analytics, ako je to popísané v časti „Odmietnutie zhromažďovania údajov.


Matomo (predtým Piwik)

to webová stránka využíva otvorenú webovú analytickú službu Matomo. Matomo používa takzvané „cookies. Jedná sa o textové súbory, ktoré uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Za týmto účelom sa informácie generované borom cookie o používaní tejto webovej stránky ukladajú na našom serveri. IP adresa je pred uložením anonymizovaná.

Súbory cookie Matomo zostávajú vo vašom zariadení, kým ich neodstránite.

Ukladanie súborov cookie Matomo je založené na čl. 6 ods. 1 písm. F) EÚ DSGVO/GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať tak svoje webové stránky, ako aj svoju reklamu.

Informácie generované bormi cookie o vašom používaní tejto webovej stránky nebudú sprístupnené tretím stranám. Ukladaniu týchto cookies môžete zabrániť výberom príslušných nastavení vo vašom prehliadači. Radi by sme však zdôraznili, že to môže znamenať, že nebudete môcť využívať všetky funkcie tohto webu.

Ak nesúhlasíte s ukladaním a používaním vašich údajov, môžete tu túto funkciu deaktivovať. V takom prípade sa do vášho prehliadača uloží súbor cookie deaktivácie, ktorý zabráni spoločnosti Matomo v ukladaní vašich údajov o používaní. Ak odstránite svoje súbory cookie, bude to znamenať, že sa odstráni aj súbor cookie deaktivácie. Ak si želáte, aby sa vaša činnosť nesledovala, budete ju musieť znova aktivovať, keď sa vrátite na našu stránku.


Newsletter

Ak chcete dostávať náš bulletin, požadujeme platnú e-mailovú adresu a informácie, ktoré m umožňujú overiť si, že ste vlastníkom uvedenej e-mailovej adresy a že súhlasíte s prijímaním tohto bulletinu. Nezhromažďujú sa žiadne ďalšie údaje alebo sa zhromažďujú iba dobrovoľne. Tieto údaje používame iba na zasielanie požadovaných informácií a neposkytujeme ich tretím stranám.

Akékoľvek údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, budeme preto spracovávať iba s vašim súhlasom podľa čl. 6 ods. 1 písm. A) EÚ DSGVO/GDPR. Súhlas s ukladaním vašich údajov a e-mailovej adresy, ako aj s ich použitím na zasielanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať, napr. prostredníctvom odkazu „odhlásiť sa“ v informačnom vestníku. Údaje spracované pred prijatím vašej žiadosti môžu byť naďalej legálne spracované.

Údaje poskytnuté pri registrácii na odber bulletinu budú použité na jeho šírenie, kým nezrušíte svoje predplatné, keď budú uvedené údaje vymazané. Údaje, ktoré sme uložili na iné účely (napr. E-mailové adresy pre oblasť členov), zostávajú nedotknuté.


Pluginy a nástroje


YouTube

Naše webové stránky používajú doplnky z YouTube, ktorý prevádzkuje spoločnosť Google. Prevádzkovateľom stránok je YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ak navštívite niektorú z našich stránok s doplnkom YouTube, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. Tu je server YouTube informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili.

Ak ste prihlásení do svojho účtu YouTube, služba YouTube vám umožňuje priradiť vaše správanie pri prehliadaní priamo k vášmu osobnému profilu. Tomu môžete zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube.

Služba YouTube slúži na to, aby bola naša webová stránka atraktívna. To predstavuje oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. F) EÚ DSGVO/GDPR.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov služby YouTube na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.


Webové sma Google

Na jednotné znázornenie typov písma používa táto stránka webové písma poskytované spoločnosťou Google. Keď otvoríte stránku, prehľadávač načíta požadované webové písma do medzipamäte prehliadača, aby mohol správne zobrazovať texty a písma.

Z tohto dôvodu musí váš prehliadač vytvoriť priame pripojenie k serverom Google. Google si tak uvedomuje, že naša webová stránka bola prístupná prostredníctvom vašej IP adresy. Používanie webových fontov Google sa vykonáva v záujme jednotnej a atraktívnej prezentácie našich webových stránok. To predstavuje oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. F) EÚ DSGVOGDPR.

Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, váš počítač použije štandardné smo.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete na https://developers.google.com/fonts/faq a v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na https://www.google.com/policies/privacy/.